This page is in Latvian To see pages in English click here

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBA (SLB)Mūsu emblema: Burti, SLB, zem tiem biedrības dibināšanas gads - 1952., saulītes ornamenta ielogā. Emblēmu zīmējis mākslinieks Arvīds Sodums.

Mūsu devīze: 19. gadsimta Latvijas patriota Kronvalda Ata vārdi: "Mosties, celies, strādā"

Mūsu karogs: Sidnejas Latviešu biedrības karogs ir Latvijas karogs.
 

Sidnejas Latviešu nams
32 Parnell St, Strathfield NSW 2135, Australia
Pasta adrese: PO Box 457, Strathfield NSW 2135
Tel: (02) 9744 8500
E-pasts: admin@slb.org.au
Facebook.com/sydneylatviansociety

Darba laiki Latviešu namā
SLB birojs un grāmatnīca
Ceturtdienās - 11:00 -13:00
Sestdienās - 9:00 -13:00

Bibliotēka
Ceturtdienās - 11:00-12:00
Sestdienās - 10:00-12:00

Kafejnīca
Mēneša pirmaja un tresjā ceturtdienā: 11:30 -13:00
un sarīkojumu laikos Latviešu namā

Latviešu kredit kooperatīvs
Ceturtdienās un sestdienās - 9:00 -13:00
Tel: (02) 9747 6279

Sarīkojumi Latviešu namā

Lasiet šeit...

Sarīkojumi citur

Sidnejas "Daugavas Vanagi"

Sydnejas Ev.Lut. Latviešu draudze

Latviešu Ev.Lut. Vienības draudze


SLB biedri | Biedrības mērķi | Valde | Organzācijas biedrības paspārnē | Vēsture

SLB biedri
Aicinām Jūs iestājies Sidnejas Latviešu biedrībā! Biedru maksa ieskaita informācijas biļetēna Rituma piesūtīšanu.

Iestāšanās maksa: $5.50
Biedru maksa gadā (ieskaitot GST):
Strādājošiem: $40.00; pensionāriem - $35.00; studējošiem $15.00

Mūža biedri vienreizēja maksa: $480.00

Rituma abonēšana tiem, kas nav SLB biedri: $50.00 gadā

Iestāšanās anketi var dabūt Grāmatnīcā vai no kāda, kas saņem Ritumu. Iestāšanos var arī darīt rakstiski - uzdodot uzvārdu, vārdu, adresi, telefonu, dzimšanas datumu un vietu, kā arī intereses latviešu sabiedrībā.
Lūgumu, kopā ar čeku, nosūtīt uz SLB pasta adresi. Čeki rakstāmi Sydney Latvian Society Ltd vārdā.

Lapas sākums >>  

Biedrības mērķi
SLB mērķi ir veicināt un atbalstīt biedrības biedru un Sidnejas latviešu saimes sabiedrisko un kulturālo dzīvi, proti:

 Atbalstīt SLB Dāmu kopu un informācijas biļetenu Ritums, kā arī visas SLB pajumtes organizācijas : Sidnejas Latviešu teātri, Sidnejas Latviešu vīru kori, Sidnejas Latviešu jaukto kori, Tautas deju kopu "Jautrais pāris", SLB Vidusskolu, SLB Pamatskolu , SLB spēļu grupu, Veco ļaužu aprūpi "Laima", Grāmatnīcu "Rīga", vokālo ansambli "Jaunais vējš", muzikālo ansambli Kastietādi un sporta kopu "Spars".

 Iesaistīt Sidnejas latviešu jaunatni dziļāk latviešu sabiedrībā, veicinot un finansiāli atbalstot viņu piedalīšanos latviešu skolās, Kultūras dienās, Jaunatnes dienās, Annas Ziedares Vasaras vidusskolā, 3x3 saietos un arī vietējās latviešu organizācijās.

 Sastāvēt tanīs un atbalstīt Latviešu Apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē un Latviešu Jaunatnes Apvienību Austrālijā.

 Finansiāli palīdzēt pasākumiem Latvijā, piem. Okupācijas muzejam.

 Atbalstīt Latvijas un Austrālijas latviešu kulturālo, izglītības, jaunatnes u.c. darbinieku apmaiņu.

Lapas sākums >>   

Valde
Sidnejas Latviešu biedrībai ir Valde, kuru ievēl SLB biedri.

2017. gada valdes locekļi un kandidāti:
Priekšsēdis: Jānis Čečiņš
Vice priekšsēdis: Jānis Grauds
Sekretārs:  
Valdes locekļi: Ilona Brūvere, Klāra Brūvere, Andris Galviņš, Pēteris Kļaviņš, Imants Līcis, Mārtiņš Tuktēns
Valdes kandidāti: Toms Veidners


Ārpus valdes darbojās:
Damu kopa: Ināra Krūmiņa
Protokoli: Ināra Graudiņa
Juristkonsults: Juris Liepiņš


Valdes padomnieki:
Aldis Birzulis, Jānis Mačēns, Janis Ronis

RITUMS:
Pēteris Kļaviņš - Rituma salicējs, redaktors
Raimonds Krauklis - korektors
Juris Rīmanis - izsūtīšana
Juris Kažoks - drukāšāna
Andrejs Ginters - drukāšana
Pēteris Strungs - piegriešana

Revidente: Ināra Sīkais

Lapas sākums >>   

Organizācijas biedrības paspārnē

   SLB Dāmu kopa. Lasi vēl...
   SLB informācijas biļetēns "Ritums". Lasi vēl...
   Bibliotēka. Lasi vēl...
   Grāmatnīca. Lasi vēl...
   Latviešu skolas. Lasi vēl...
   Valodas pulciņš. Lasi vēl...
   Senioru saietu grupa. Lasi vēl...
   Jauniešu vokālais ansamblis "Jaunais Vējš". Vēl...
   Mūzikas ansamblis "Sydnejas Muzykanti". Vēl...
   Sidnejas Latviešu jauktais koris. Lasi vēl ...
   Sidnejas Latviešu vīru koris Lasi vēl...
   Sidnejas Latviešu teātris Lasi vēl...
   Sporta kopa "Spars". Lasi vēl...
   Tautas deju kopa "Jautrais pāris". Lasi vēl...
   Veco ļaužu aprūpe "Laima". Lasi vēl...

 

Ritums
"Ritums" ir SLB informācijas biļetēns, apmēram 60lpp. biezs un tiek izdots 11 reizes gadā. Pielikumā ir arī "Daugavas Vanagu" Sidnejas nodaļas ziņas, Latviešu Sports Jaundienvidvelsā, Sidnejas ev.lut. Latviešu draudzes un Latviešu ev.lut. Vienības draudzes ziņas un angļu valodā informācijas lapa Baltic Review.

Visi SLB biedri saņem Rituma pa brīvu.

Rituma sagatavošanā un izdošanā katru mēnesi piedalās 30 talcinieki, kuri strādā bez atlīdzības. Ritumu sagatavo un izdod Sidnejas Latviešu namā. Metiens 650-700 eksemplāru, kurus izsūta abonentiem ne tikai Sidnejā, bet arī citur Austrālijā un ārzemēs. Redaktors ir Pēteris Kļaviņš; redakcijā darbojās Raimonds Krauklis un Lauma Krādziņa.

Biblitēka
Krājumā ap 2500 grāmatu. Pieejama visiem tautiešiem. Lasāmgaldā ieskatam ir ārzemēs iznākošo avīžu un žurnālu klāsts. Vada Imants Līcis. Atvērta ceturtdienās un sestdienās – no plkst. 10:00 – 12:00

Latviešu skolas
1952. g. Sidnejā un apkārtnē bija 3 latviešu sestdienas skolas - Benkstaunā, Penanthilsā un Vindzorā - priekšpilsētās, kurās bija apmetušies visvairāk latvieši. Bija arī 2 Draudžu Svētdienas skolas.

Kad SLB nopirka Latviešu namu Stratfīldā 1954.g., skolas, izņemot Benkstaunas skolu, apvienojās un no 1956.g. skolu sauc SLB Sestdienas skola Stratfīldā. 1969.g. arī Benkstaunas skola apvienojās ar SLB pamatskolu. Skolnieku skaits bija ap 120, skolotāju - ap 20. Iesākumā darbojās tikai profesionāli skolotāji, vēlāk arī mātes un tēvi ar vidusskolas vai universitātes izglītību.

1958.g. dibināja SLB Vidusskolu un 1975.g. spēļu grupu bērniem, kas nebija sasnieguši skolas vecumu. Šīs skolas darbojās vēl šodien. No 1979.g. līdz 2005.g. vidusskolas absolventi varēja turpināt latvisko izglītību, iegūstot matrikulācijas tiesības latviešu valodā pie Jaundienvidvelsas Izglītības departamenta. No 1985.g. līdz 1990.g. Latviešu nama telpās notika arī Flindersa Universitātes Latviešu valodas kursi.

Patreiz SLB pamatskola un spēļu grupa katru sestdienu notur mācības nama telpās. Galvenie priekšmeti ir latviešu valoda, vēsture un ģeogrāfija. Spēļu grupā bērni līdz 4 gadiem latviskā vidē mācās zīmēšanu, dziedāšanu, iet rotaļās, un darbojās piemērotās sporta spēlēs.

Visuskolas vadītājs: Valdis Krādziņš
Pamatskolas vadītājs: Māris Bruzgulis
Spēļu grupas vadītāji - Daiva Tuktēna un Ingrīda Veidnera.

Valodas pulciņš
Sākumā bija ik mēnešu literārie vakari. Tie bija populāri, apmeklētāju parasti vairāk kā simts, tādēļ arī nosaukums "Literārais simts". Ja sevišķi interesants temats, arī apmeklētāju krietni vairāk. Literāros vakarus vadīja Spodris Klauverts. Populārākais referents bija Liepājas skolotājs Hugo Kaupmanis - labs literatūras pazinējs.

Pēc 316 literāriem vakariem sāka trūkt referentu un literatūras vietā apskatīja dažādas latviešu valodas problēmas. Vakari pārvērtās par latviešu valodas apskati. Valodas pulciņa sarīkojumi notiek 4 reizes gadā, sniedzot dažādus referātus par pazīstamu autoru darbiem, ieskaitot šodienas Latvijas autorus. Pulciņa vadītājs ir Alfrēds Siļķēns.

Senioru saitu grupa
Senioru saieti tiek rīkoti reizi mēnesī. Saietos rīkotāji informē par jaunākiem notikumiem biedrībā un Latvijā. Regulāri referāti par ceļojumos pieredzēto u.c. Videofilmas, skati no LTV, Panorāmas u.c. Notiek arī senioru izbraukumi ekskursijās ar autobusiem. Senioru saieta grupa notur gadskārtējo Ziemassvētku sarīkojumu dalībniekiem. Vadītāji Ivars Šeibelis un Uldis Misiņš.

Jauniešu vokālais ansamblis "Jaunais Vējš"
Ansamblī piedalās meitenes un zēni, kopā apmēram 15. Dzied vairumā pašu aranžētas tautasdziesmas, biedrības un citu organizāciju sarīkojumos, kā arī Jāņos, Ziemassvētkos, Kultūras dienu koncertos u.c. Vadītājas Daina Bogdanoviča un Vēsma Upeniece.

Mūzikas ansamblis "Sydnejas Muzykanti"
Sydnejas Muzykantu sastāvā mūzicē apmēram desmit muzikantu kuŗi spēlē vijoles, čellu, kontrabasu, ģitāru, basģitāru, akordeonu, stabules, kokli, klavieres un sitamos instrumentus. Kādreiz arī ir dzirdami trompēte un saksafons.

Ansamblis dažādos sastāvos piedalās sarīkojumos pavadot tautas dejas, dziedāšanu, dančus un rotaļas, vai spēlējot džesu un mūziku no citām pasaules malām. Rada jautru, priecīgu gaisotni vairākos latviešu sarīkojumos.
Vadītāja Viktorija Mačēna.

Lapas sākums >>   

Vēsture
SLB dibināta 1952.gadā. Dibinātāji: Felikss Brūvelis, Bruno Strazdiņš, Aleksandrs Rolavs, Vilis Motmillers, Juris Andersons, Elvīra Miezis-Plūme, Pēteris Laiviņš, Mārtiņš Siliņš, Roberts Studāns, Jānis Krauklis un Jānis Lūsis.

Jau 19.gs. beigās no Latvijas, tālajā Sidnejā, apmetās daži latvieši. Viņu pulks palielinājās pēc 1905.gada. Pirmo latviešu organizāciju Austrālijā nodibināja 1913.gadā. Tajā par biedru varēja iestāties katra Sidnejā un tās apkārtnē latviski runājoša persona. Šis pulciņš pastāvēja līdz 1926.gadam.

1928.gadā pulciņa biedri nodibināja Sidnejas Latviešu klubu, tas apvienoja nacionāli noskaņotus latviešus, kas atbalstīja neatkarīgo Latviju. Tas pastāvēja četrus gadus.

No 1931.gada līdz 1940.gadam ik gadu notika Līgo svētku un 18.novembra sapulcēšanās. Pēc Otrā pasaules kara 1947.gadā iniciatoru grupa Sidnejā nodibināja Austrālijas Latviešu labdarības biedrību (ALLB). Dibinātājos bija Kārlis Nīcis, Felikss Brūvelis un Kārlis Šics. Biedru skaits latviešu ieceļotāju skaitam pieaugot strauji palielinājās. Attīstījās arī sabiedriski-kulturālās aktivitātes. Darbojās literārā sekcija, teātris, sporta kopa, tūristu kopa, koris.

ALLB bija dibināta kā labdarības biedrība, tai nebija juridiskas personas tiesību un tā nevarēja iegūt nekustamus īpašumus. Bija jāizstrādā jauni statūti un, ALLB likvidējot, jārada biedrību, kas varētu iegādāties īpašumu, kur latvieši varētu satikties un veidot savu kultūras dzīvi. Sidnejas Latviešu biedrības dibinātāji, statūtu parakstītāji, 1952.gada 26.martā sapulcējās un izraudzīja pagaidu valdi. SLB pirmā biedru pilnsapulce sanāca 1952.gada maijā un ievēlēja biedrības pirmo valdi. Valdes priekšsēdis bija Felikss Brūvelis un valdes locekļi J.Andersons, K.Erdmanis, P.Laiviņš, E.Miezis-Plūme, L.Resgalis, A.Rolavs, M.Siliņš un B.Strazdiņš.

1953. gadā latviešu sabiedriskās dzīves seniors Kārlis Nīcis bija atradis un ierosināja pirkt piemērotu īpašumu Stratfīldā. Namu nopirka un sākās tā pārbūve un sarīkojumu zāles projektēšana. 1959.gada 18.novembrī notika zāles iesvētīšana. Zālē ir plaša skatuve, zem skatuves telpa ģērbtuvēm un virtuve. Zālē 500 vietas klausītājiem. Nākamos gados sekoja vecās ēkas pārbūve turpmāko valdes priekšsēžu Vidvuda Koškina, Alfrēda Siļķēna, Jāņa Roņa un speciālistu inž. Jāņa Treimaņa, Ērika Zvirbuļa, Jāņa Mačēna u.c. vadībā. Gandrīz pilnīgi no jauna pārbūvēja veco namu, iekārtojot telpas sanāksmēm, skolām, virtuvei, kafejnīcai, labierīcībām, pārvaldnieka dzīvoklim, kredītsabiedrībai u.c. Sidnejas apkārtnē dzīvojošiem tautiešiem ir vieta, kur pulcēties un veidot sabiedrisku un kulturālu sadzīvi.

SLB nama telpas saviem pasākumiem regulāri izmanto arī organizācijas, kas nav saistītas ar biedrību - Latviešu kreditkooperatīvs, Austrālijas Latviešu mākslinieku apvienība, korporāciju kopas un Austrāliešu organizācijas, piem., Strathfield Musical Society.

SLB valdes priekšsēža amatā darbojušies
Felikss Brūvelis 1952-1953
Mārtiņš Siliņš 1953-1974
Vidvuds Koškins 1974-1986
Alfrēds Siļķēns 1986-1992
Imants Sveilis 1992-1996
Jānis Ronis 1996-2009
Jānis Grauds 2009-2015
Jānis Čečiņš 2015-

Lapas sākums >>   

 


SLB valde 2017 - no kreisās puses: Klāra Brūvere, Vice priekšēdis Jānis Grauds, Ināra Graudiņa, Imants Līcis, Priekšsēdis Jānis Čečiņš, Mārtiņš Tuktēns, Pēteris Kļaviņš, Andris Galviņš, Ilona Brūvere,  Lielāku>>


SLB iepriekšejie priekšsēži Janis Grauds (pa kreisi) Jānis Ronis.

 


Pēteris Kļaviņš ir SLB informācijas biļetēna "Ritums" redaktors.Viktorija Mačēns, Jauniešu koncerta organizētāja, kopā ar vokālā ansambļa "Jaunais Vējš" dalībniekiem un viesu māksliniekiem.SLB skolas bērni dzied Jāņos.SLB Damu kopa sagatavo mielastu.Sidnejas Latviešu vīru koris dzied savā gadskārtējā koncertā.Referātu pēcpusdienā bijušais kora diriģents Kaspars Svenne klausās arfisti Ženevjēvu Langu (Genevieve Lang).Mūzikas ansamblis "Sydnejas Muzykanti" uzstājās "Klubs Kaladu" mūzikas un danču vakarā. Maija Upeniece, Kaija Upeniece, John Mason, Andris Kariks, Viktorija Mačēna, Benny Goldsmith.Pianiste Ingrida Šakurova, un vijolnieces Daina Bogdanoviča un Vēsma Upeniece spēlē Latvijas neatkarības dienas atcerē 18. novembrī.

 

Fotogrāfijas: Ojārs Greste (izņemot pirmā)

© Copyright Sydney Latvian Society